Kontaktovat nyní

„Máte dotaz, přání či připomínku?“

Podnikatelský servis

Chcete pravidelně zdarma dostávat podnikatelské rady?

Časté dotazy

1. Kdo musí předkládat roční účetní závěrku?

Povinnost předkládat roční účetní závěrky se týká všech firem, které jsou zapsány v Obchodním rejstříku.Tuto povinnost ukládá zákon 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, v § 21a) a dále se o tom hovoří v novém obchodním zákoníku (513/1991 Sb.) v § 27a.

2. Jak a kde platit daně?

Při každé platbě je nutné nejprve zvolit místně příslušný finanční úřad. Dále je u každé platby potřeba uvést konstantní a variabilní symbol. Při platbách daní včetně příslušenství daně se uvádí buď konstantní symbol 1149 (na poštovních poukázkách), nebo 1148 (při bezhotovostním bankovním převodu).

Má-li poplatník přiděleno DIČ, pak jako variabilní symbol uvádí kmenovou část DIČ, tj. číslo za pomlčkou. Pokud nemá poplatník přiděleno DIČ uvede jako variabilní symbol své rodné číslo, a to bez mezer, pomlček nebo lomítek.

3. Do kdy mohu provést odpočet daňové ztráty?

Pokud splňujete podmínky pro odečet ztráty, viz §34odst.1 a §38na, tak v roce 2007 můžete odečíst naposled ztrátu z roku 2000 a samozřejmě i z roku 2001. Daňovou ztrátu vykázanou do r. 2003 je možno odečíst po dobu 7 po sobě jdoucích obdobích, od r. 2004 jen po 5 let.

4. Ze kterého právního předpisu vyplývá „co je předmětem inventarizace“ v účetní jednotce tedy tzv. „rozsah inventarizace“?

Tímto právním předpisem je v prvé řadě zákon o účetnictví.

Ustanovení § 29 odst. 1 mimo jiné vymezuje, že účetní jednotky inventarizací

 • zjišťují skutečný stav veškerého majetku a závazků a
 • ověřují, zda zjištěný skutečný stav odpovídá stavu majetku a závazků v účetnictví.

Následně pak § 30 zákona o účetnictví v odstavci 8 stanoví, že ustanovení týkající se inventarizace majetku a závazků se použijí i pro inventarizaci jiných aktiv a jiných pasiv, včetně skutečností účtovaných v knize podrozvahových účtů.

Vyhláška o inventarizaci v § 2 písm. h) dále stanoví, že pro účely této vyhlášky se inventarizační položkou rozumí:

 • majetek,
 • závazky,
 • jiná aktiva a
 • jiná pasiva,

na základě kterých může být vyhotovován inventurní soupis nebo dodatečný inventurní soupis. Jejich označování je podle směrné účtové osnovy a účtového rozvrhu syntetickými, analytickými nebo podrozvahovými účty.

Z ustanovení § 2 písm. i) vyplývá, že částí inventarizační položky se pro účely vyhlášky o inventarizaci rozumí:

 • jednotlivé věci,
 • jednotlivé pohledávky,
 • opravné položky k jednotlivým pohledávkám,
 • jednotlivé závazky a
 • další skutečnosti, které lze samostatně zjišťovat v rámci inventarizační položky.

Z výše uvedeného vyplývá, že „předmětem inventarizace“ je veškerý majetek, závazky, jiná aktiva, jiná pasiva a skutečnosti zaúčtované na podrozvahových účtech.

Z uvedeného lze dovodit, že „předmětem inventarizace“ není výsledek hospodaření.
 

5. Jaké příjmy a výdaje jsou daňově uznatelné?

Příjmy a s nimi související výdaje se člení podle druhu. Důležité je i určení, zda se jedná o příjmy a výdaje daňově účinné či neúčinné.

 • Příjmy daňově uznávané: např. tržby z prodeje služeb, výrobků a zboží.
 • Příjmy daňově neuznávané: např. vklady podnikatele, přijaté půjčky a úvěry.
 • Výdaje daňově uznávané: např. nákupy zásob a vedlejší výdaje spojené s pořízením zásob, např. doprava, elektrická energie, voda, plyn, výplata mzdy, telefonní poplatky, jízdné, nákupy drobného majetku, nájemné a další provozní režie.
 • Výdaje daňově neuznávané: např. splátky úvěru, osobní spotřeba podnikatele, nákup dlouhodobého majetku a vedlejší výdaje na pořízení dlouhodobého majetku, např. doprava, instalace, montáž dlouhodobého majetku. Tyto výdaje vstupují do pořizovací ceny a pak se uplatní formou odpisů.

6. Kdy je možné využít společného zdanění?

Aby bylo možné využít společného zdanění, musí být splněny tyto podmínky:

 • institut „společného zdanění“ mohou využít jen ti manželé, jejichž manželství trvalo ke konci daného roku a zároveň k tomuto datu vyživovali alespoň jedno nezaopatřené dítě (§ 13a odst. 1 ZoDP)
 • oba manželé musí podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob, přičemž toto daňové přiznání podávají ve stejné lhůtě, tj. do 31. 3. 2008, resp. v případě „odkladu“ do 30. 6. 2008 2007 (§ 13a odst. 6 ZoDP). Společné zdanění tedy není možné realizovat v rámci tzv. ročního zúčtování daně u zaměstnavatele!
 • společné zdanění nelze využít (ačkoliv ostatní podmínky jsou splněny) například v situaci, pokud manželé uplatňují využití tzv. „spolupracující osoby“ (§ 13a), popř. pokud některý z manželů aplikuje tzv. paušální daň (§ 7a ZoDP) nebo má povinnost použít tzv. minimální daňový základ (§ 7c ZoDP).

Zavoláme Vám zpět

Zavolejte mi Zavřít okno