Kontaktovat nyní

„Máte dotaz, přání či připomínku?“

Podnikatelský servis

Chcete pravidelně zdarma dostávat podnikatelské rady?

Slovník pojmů

Vyberte počáteční písmeno hledaného výrazu

Vše A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Akruální princip

Jedna ze základních účetních zásad, která říká, že účtování nákladů a výnosů patří do období, se kterým věcně a časově souvisí, aniž by bylo bráno v úvahu, kdy došlo ke reálnému pohybu peněz.

Aktiva

je jedním ze základních pojmů účetnictví jako takového. Obecně lze aktiva charakterizovat jako majetek podniku seřazený podle jednotlivých druhů. V rozvaze, což je soupis všech aktiv a pasív, jsou...

Amortizace u dlouhodobého majetku

u dlouhodobého majetku vyjadřuje přechod hodnoty majetku do spotřeby ve formě odpisů. Vyjadřuje tedy opotřebení

Bilance

neboli rozvaha je jedním ze základních účetních výkazů.

Brutto

Ocenění brutto se používá především ve výkazu Rozvaha, který tvoří součást roční účetní závěrky. Brutto ocenění prakticky odpovídá ocenění dle příslušných ustanovení Zákona o účetnictví, tedy na...

Cash-flow

(CF) je tok peněz. Jedná se o hlavní ukazatel schopnosti podniku financovat podnikání. Můžeme se na něj dívat jako na rozdíl mezi příjmy a výdaji peněžních prostředků za určité...

Cena pořízení

jeden z druhů ceny. Je to cena, za kterou byl majetek pořízen bez nákladů souvisejících s jeho pořízením. Podobným výrazem je pořizovací cena, který ale znamená něco jiného.

Časové rozlišení nákladů a výnosů

Nutnost časového rozlišení vyplývá ze zásady nezávislosti účetních období, které vyžaduje, aby v každém účetním období byly jen ty náklady a výnosy, které s tímto obdobím časově a věcně souvisejí...

Daně

jsou obvykle definovány jako povinná státem nařízená a vymahatelná nevratná platba do státního rozpočtu. Je tedy třeba, aby daně byly zakotveny zákonem a kromě způsobu jejich výpočtu a výběru byly...

Daňová optimalizace

 používá se na využití legálních prostředků pro snížení daní. Zahrnuje kroky od využití daňových slev, tvorbu rezerv a opravných položek až po zakládání "offshore" společností

Daňový doklad

 (faktura, účtenka, paragon) je dokument, který který musí mít náležitosti stanovené § 26-35 zákona o DPH. Existují dva typy daňových dokladů: zjednodušený daňový doklad - může se...

Daňový základ

Daňový základ je částka, která se násobí daňovou sazbou za účelem zjištění daňové povinnosti.

Faktura

Faktura je účetní doklad, listina, ve které dodavatel prohlašuje peněžní nárok vůči odběrateli za dodané věci nebo služby a práce. Má-li faktura sloužit jako daňový doklad, musí být vystavena v...

Goodwill

Goodwill je dobrá pověst nebo jméno podniku, výrobku nebo služby. Vyplývá z jeho fungování a dobrých zkušenností zákazníků.Má vliv na cenu podniku při jeho prodeji nebo fúzi. V rozvaze se uvádí jako...

Inventura

Inventura je proces zjišťování skutečného stavu majetku a závazků k určitému dni. Ověřuje jak množství, tak hodnotu majetku a závazků. Je to první etapa inventarizace. Inventury rozlišujeme: fyzické...

Kalkulace

Je jednou ze složek tzv. manažerského účetnictví. Kalkulací rozumíme přiřazování nákladů na jednu kalkulační jednici.Kalkulační jednice je elementární jednotka výkonu, např. 1 ks, 1 kg, 1 hodina...

Korekce

Pojem korekce známe především z výkazu Rozvaha tvořící součást roční účetní závěrky. Zatímco brutto ocenění odpovídá prakticky ocenění dle Zákona o účetnictví, korekce upravují tento brutto (hrubý)...

Leasing

Leasingem se obvykle rozumí pronájem investičního zařízení nebo předmětů dlouhodobé spotřeby uživateli, který je financovaný pravidelnými měsíčními splátkami. Splátky tvoří sjednané nájemné a úrok....

Likvidita

Likvidita vyjadřuje finanční pohotovost - schopnost podniku přeměnit svá aktiva do likvidní formy bez většího poklesu ceny a dostát svým závazkům.

Marže

Marže je obchodní přirážka nebo srážka určená procentem nebo jako pevný podíl z ceny.Marži (rabat) lze také vyjádřit jako část ceny, která zbývá po odečtení variabilních nákladů.

Náklady

Se obvykle definují jako spotřeba práce a prostředků v peněžním vyjádření. Lze říci, že náklady představují určité vstupy do podniku. Podnik tyto vstupy svými vnitřními mechanismy přetváří ve výstupy...

Náklady příštích období

Náklady příštích období jsou uskutečněné výdaje, které se vztahují k výkonům, jež budou přijaty v budoucnu. Pojem se řadí do kategorie časového rozlišení.

Netto

Stav netto vyjadřuje rozdíl stavu brutto mínus korekce. Tento stav najdeme ve výkazu Rozvaha, tj. v součásti roční účetní závěrky.Protože stav brutto je stav ocenění dle Zákona o účetnictví a stav...

Obrat

Zákon o účetnictví (Zákon č. 563/1991 Sb. v platném znění) definuje ve svém § 20 tzv. čistý obrat jako výši výnosů sníženou o prodejní slevy – prakticky je tedy obrat úhrn částek...

Odložená daň

Mezi výsledkem hospodaření a daňovým základem vznikají dočasné rozdíly, pokud jsou náklady nebo výnosy uznávány daňově v jiných obdobích než se o nich účtuje. Důsledkem toho je, že splatná daň z...

Odpisy

Odpisy jsou peněžním vyjádřením odpisů dlouhodobého majetku. Dlouhodobý majetek, tedy takové položky, jejichž vstupní (pořizovací) cena přesáhne stanovenou hranici (v roce 2008 ...

Oprávky

Oprávky je úhrn odpisů za jednotlivé roky používání a odpisování dlouhodobého majetku. V rozvaze se oprávky uvádějí jako „záporné“ aktivum, neboli jde o tzv. korekční účet aktiv. Rozdílem ceny, za...

Opravné položky

Opravnou položkou se (narozdíl od odpisů) vyjadřuje dočasné snížení hodnoty majetku v účetnictví. Opravné položky snižují hodnotu majetku nepřímo. Tvorba opravných položek vyplývá ze zásady...

Pasíva

Jsou zdroje krytí majetku neboli kapitál (čili „postaru“ jmění). Narozdíl od aktiv, které se člení dle doby, po kterou zůstávají v podniku, se pasíva primárně člení na vlastní kapitál a cizí kapitál.

Pohledávka

Pohledávku můžeme definovat jako právo podniku na zaplacení určité peněžní částky. Pohledávky patří jednoznačně mezi aktiva, přičemž pohledávky lze členit na dlouhodobé a krátkodobé podle...

Pořizovací cena

Pořizovací cena je jeden z druhů ceny. Je to cena, za kterou byl majetek pořízen včetně nákladů souvisejících s jeho pořízením bez odečtení amortizace.Podobným výrazem je cena pořízení, který ale...

Příjmy příštích období

Příjmy příštích období představují výnosy věcně a časově související s běžným obdobím, ale příjem peněz se uskuteční až v budoucnu. Pojem se řadí do kategorie časového rozlišení.

Rezervy

Rezervy jsou součást pasiv (zdrojů krytí majetku). Vytváří se na určitý účel (například opravy).Rezervy jsou jedním z nástrojů opatrnosti. Pomocí nich jsou vytvářeny zdroje na očekávané události,...

Rozpočet

Rozpočtem rozumíme jednu ze složek tzv. manažerského účetnictví. Hlavním úkolem rozpočtu je přidělení nákladů (ale i výnosů) určité části podniku (vnitropodnikovému středisku) či podniku jako celku...

Rozvaha

 neboli bilance je jedním ze základních účetních výkazů. Obvykle se zobrazuje v „T-formě“, kdy v levé části „téčka“ jsou uvedena aktiva a v pravé části potom pasíva.V rozvaze musí být vždy a za všech...

Souvztažné účty

Souvztažnými účty rozumíme dva (případně i více) účtů, na které dochází k zápisu účetního případu. Tyto účty musí odpovídat obsahu účetního případu, tj. musí být vybrány tak, aby zápis na ně měl...

Společné zdanění

Společné zdanění manželů je „lidový“ výraz pro institut výpočtu daně z příjmů fyzických osob ze společného základu daně manželů. Poprvé byl tento institut v českém daňovém právu využit v roce 2005,...

Účetní uzávěrka

Účetní uzávěrka je sled předepsaných kroků vrcholící sestavením účetní závěrky. Týká se zavírání účetních knih.

Účetní výkazy

Podle zákona o účetnictví jsou povinnými výkazy účetní závěrky Rozvaha a Výsledovka (Výkaz zisků a ztrát). Mezi doplňující výkazy patří Cash flow výkaz a Přehled o změnách vlastního kapitálu.Součástí...

Uskutečnění zdanitelného plnění

Je pojem, který je definován Zákonem o DPH (Zákon č. 235/2004 Sb. v platném znění). Zjednodušeně řečeno jde o den, kdy je plátce DPH, který uskutečňuje zdanitelné plnění, povinen přiznat DPH na...

Věřitel

Věřitelem je subjekt, který poskytuje úvěr, vlastník pohledávky.

Výdaje příštích období

Výdaje příštích období představují náklady věcně a časově související s běžným obdobím, ale výdej peněz se uskuteční až v budoucnu. Pojem se řadí do kategorie časového rozlišení

Výnosy příštích období

Výnosy příštích období jsou uskutečněné příjmy za výkony, jež budou poskytnuty v budoucnosti. Pojem se řadí do kategorie časového rozlišení.

Výsledovka

Výsledovka je přehled nákladů a výnosů za určité časové období. Podává zprávu o výsledku hospodaření.

Zásoby

Zásoby patří mezi oběžný neboli krátkodobý majetek podniku. Jejich charakteristickou vlastností je, že se při činnosti podniku spotřebovávají nebo při ní naopak vznikají. Výjimku z této...

Závazky

Jsou významnou součástí pasív podniku. Obvykle se definují jako povinnost podniku zaplatit oprávněnému subjektu. Závazky se též označují jako dluhy. Závazky členíme z časového pohledu na dlouhodobé a...

Zůstatková cena

Zůstatková cena je u majetku jeho vstupní cena snížená o celkovou hodnotu odpisů.Zvýšená zůstatková cena .Zvýšená zůstatková cena je cena zvýšená o hodnotu technického zhodnocení.

Zavoláme Vám zpět

Zavolejte mi Zavřít okno